ServiceNow Developer

I'm interested

Job Type

Permanent
Contract

Job type

Full time

Salary

60.000 - 120.000 CZK

Location

Hlavní město Praha
Remote

ID

STQ_218_JOB


About our client / O našem klientovi

Delivering innovative solutions and services that help other companies succeed in the digital world - that's the mission of one of the top 5 consulting firms, a global leader in digital technology, cloud services and cybersecurity. #Consulting #Digital #Technology #Security

With extensive experience, the company delivers IT services to almost every sector - be it automotive, medical, retail or fintech. In total, you can count more than 40 such areas for Fortune500 companies.

We offer you the opportunity to participate in projects for large international and local companies. Join a team of IT professionals and contribute to the transformation of the digital world!

• more than 9,000 clients in 120 countries
• in the Czech Republic: 2,100 employees from dozens of nationalities

Job description / Náplň práce

• you will form part of a core team accountable for the successful customization, rollout, and maintenance of the Client ServiceNow
• delivering and establishing projects related to implementation and innovation for multiple clients, ensuring high-quality standards, and following best practices
• contribute to ServiceNow Solution implementation, according to your role in a project, which could include such activities as: system configuration, development of custom features on the client and server side, technical consulting, technical specifications preparation, testing support, rollout support, and others
• understand the business needs and the need to standardize processes, and build this into the design and deliverables

Requirements / Požadavky

Our client is usually, depending on current capacity, open to candidates in various seniority levels.

Requirements for the position Junior:
• working knowledge of JavaScript, HTML, CSS, Web development technologies and tools
• working proficiency in English
• Nice to have:
• knowledge of AngularJS.
• system integration experience using web services and other web based technologies such as XML, AJAX, HTTP, REST/SOAP
• experience with relational databases (e.g. MySQL, Oracle)

Medior:
• approx. 2 years of experience as ServiceNow Developer

Senior:
• Approx. 4 years or more as as ServiceNow Developer

At this time, our client is open to candidates at the Medior and Senior levels.

Benefits / Benefity

Office
• hybrid and flexible working mode - office / remote
• 5 weeks holiday
• sick days
• paid employee referral program
• company phone

Investment in your future
• ServiceNow certification in our client's bootcamp
• education - 24,000 online courses and 900 learning panels
• opportunities to earn certifications and learn in bootcamps
• mentoring and coaching
• private medical care
• life/retirement insurance contribution

Entertainment after work
• cafeteria
• recreation/wellness vouchers

I'm interested

Similar jobs


REACT Vývojář (siteq.)

Location

Hlavní město Praha
Remote

Job Type

Permanent
Contract

Field

Development

Salary

70.000 - 180.000 CZK

Je možné, že na našich stránkách nemůžete najít pracovní pozici, která by přesně odpovídala tomu, co hledáte. Důvodů je více: • projekty u našich klientů se v průběhu roku kapacitně mění a nyní jsou všechny úspěšně obsazeny / i když vhodnou pozici nemáme nyní, neznamená to, že ji nebudeme mít zítra • díky osobním vazbám, které máme u našich klientů jsme schopni Vám představit i pozice, o kterých se na běžném trhu práce nedozvíte • spolu s našimi klienty vytváříme pracovní nabídky vám přímo na míru, protože stejně jako my, tak i naši klienti si cení kvalitních kandidátů Proto budeme rádi, pokud nám o sobě dáte vědět. Díky tomu, že o projektech a konkrétních rolích komunikujeme přímo s hiring managery, můžeme vám poskytnout maximum informací nejen o práci samotné a o projektech, ale také o firemní kultuře a lidech, kteří se mohou stát Vaším šéfem nebo kolegou. Zkrátka to, co v inzerátu nikdy nemůžete najít.Nejčastěji naši klienti u kandidátů poptávají: • různou úroveň seniority - od začátečníků s chutí se vše teprve naučit, po Leadery se schopností podporovat tým, či technicky řídit projekt • orientační Tech Stack: React, TypeScript/JavaScript • výhodou bývá: Redux, Redux-Saga, NestJS, Node.js, React Native, CSS+HTML, GraphQL, SQL / PostgreSQL, REST/JSON APIs, Jira, Git, DoctorNa pozici React developera u našich klientů se můžete podílet například na: • vývoji vlastních produktů firem: Spolupracujeme například s klientem, který vyvíjí SW solutions pro novináře a týmy z médií po celém světě. Jejich produkty umožňují plánování a koordinaci lidí ve studiu i v terénu nebo organizování občanské žurnalistiky. • projektech pro agentury či SW House: Pravidelně nabízíme pozice pro menší mezinárodní společnosti, které cílí na pomoc průmyslovým a automobilovým firmám na německém trhu. V jedné například pracují na designu autokonfigurátorů, kde si můžete objednat customizovaný vůz na přání. Druhá pracuje na web a mobil aplikacích, ale má za sebou i projekty jako 4D video přenosy pro operační sály / SW pro robota k laserovým operacím očí / digitální plánovací asistent pro Audi. Nemusíte jen "bušit kód". Dle svých představ a zkušeností se můžete podílet i na: • UX/UI designovém řešení svěřených produktů • technické či business analýze ve spolupráci s klienty, manažery a dalšími členy týmu • budování architektury svěřených produktů a výběru technologií pro jejich vývojRozhlížíte se po novém projektu nebo stálé práci se zaměřením na React? Dejte nám o sobě vědět. Je možné, že už zítra pro vás budeme mít to, co hledáte. Jak to funguje? • pošlete nám svůj životopis nebo odkaz na linkedin • do e-mailu vám přijde žádost o potvrzení GDPR • jakmile ho potvrdíte, uvidíme váš profil a ověříme, zda se u některého z našich klientů neotevřela role, která by se vám mohla líbit. Potom vás budeme informovat o aktuálních možnostech.

REACT Developer (siteq.)

Location

Hlavní město Praha
Remote

Job Type

Permanent
Contract

Field

Development

Salary

70.000 - 180.000 CZK

It is possible that you cannot find a job on our site that exactly matches what you are looking for. There are several reasons for that: • our clients' projects change throughout the year and all of them are successfully filled at this moment / even if we don't have a suitable position now, it doesn't mean we won't have it tomorrow • thanks to the personal relationships we have with our clients we are able to introduce you to positions that are not available on the regular job market • we work with our clients to create job offers tailored just for you, because we value quality candidates as much as our clients do That's why we'd love to hear from you. By communicating directly with the hiring managers about projects and specific roles, we can provide you with maximum information not only about the job itself and the projects, but also about the company culture and the people who could become your boss or colleague. In short, we offer you what you cannot find anywhere else.The most frequent requests from our clients are: • varying levels of seniority - from beginners with a desire to learn, to Leaders with the ability to support a team or technically manage a project • orientation Tech Stack: React, TypeScript/JavaScript • advantages may be: Redux, Redux-Saga, NestJS, Node.js, React Native, CSS+HTML, GraphQL, SQL/PostgreSQL, REST/JSON APIs, Jira, Git, DoctorAs a React developer for our clients, you can be involved in, for example: • Developing in-house products: For example, we work with a client that develops software solutions for journalists and media teams around the world. Their products enable the planning and coordination of people in the studio and in the field of organizing citizen journalism. • Projects for agencies or SW House: we regularly offer positions for smaller international companies targeting industrial and automotive companies in the German market. The first one works on designing car configurators where you can order a customized car on demand. The other works on web and mobile apps, but has also done projects such as 4D video transmissions for operating theatres / robot software for laser eye surgery / a digital scheduling assistant for Audi. You don't have to just "code". According to your wishes and experience, you can also contribute to: • UX/UI design solutions for the products entrusted to you • technical or business analysis in collaboration with clients, managers, and other team members • building the architecture of entrusted products and selecting technologies for their developmentAre you looking for a new project or a full-time job? Let us know about you. Chances are that tomorrow we might have exactly what you're looking for. How does it work? • send us your resume or LinkedIn link • you will receive a GDPR confirmation request in your email • once you confirm it, we'll view your profile and as soon as one of our clients opens a role that might be a good fit for you, we'll let you know about it

Práce v IT